ОБЩИ УСЛОВИЯ

Общи условия за покупко-продажба на стоки през уебсайт за търговия от разстояние

БГСВЕТЛИНА (BGSVETLINA)

Настоящите общи условия на договорите за покупко – продажба на стоки и услуги от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите /ЗЗП/  регламентират отношенията между “АДАМАНТИ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Овча Купел, бл. 514, вх. В, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 200676023 наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК от една страна и лицата ползващи уебсайт и он-лайн магазин намиращи се на електронен адрес в Интернет пространството www.bgsvetlina.com, съгласили се с настоящите Общи условия и наричани по-долу за краткост ПОТРЕБИТЕЛ от друга, във връзка със заявяване и закупуване на предлаганите стоки.

1. ТЕРМИНИ, ДЕФИНИЦИИ, СЪКРАЩЕНИЯ

1.1  “НИЕ”, “АДАМАНТИ”, “ДРУЖЕСТВОТО” означава “АДАМАНТИ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Овча Купел, бл. 514, вх.В вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 200676023.

1.2  “ЗЗП” – Закон за защита на потребителите.

1.3  “ЗЗЛД” – Закон за защита на личните данни.

1.4  “ЗПУ” – Закон за пощенските услуги.

1.5  “УЕБСАЙТ / САЙТ” – означава обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

1.6  “ОН-ЛАЙН МАГАЗИН” (виртуален магазин) – WEB страница или страници на лице предлагащо стоки и услуги, която съдържа необходимата информация за тяхното заявяване и закупуване. Обмена на информация между продавача и купувача се извършва с технически средства за комуникация използвайки за преносна среда глобалната информационна мрежа – Интернет.

1.7  bgsvetlina.comе он-лайн магазин (уебсайт) за търговия – продажба на стоки от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на Потребителя.

1.8  “Ползвател”– лице ползващо функционалностите на сайта.

1.9  “Потребител” – всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност и всяко физическо лице, което като страна по договор по ЗЗП действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

1.10  “Доставчик” е всяко физическо или юридическо лице по веригата на доставката на стоката, което по занятие прехвърля собствеността или учредява, или прехвърля други вещни права върху стока в полза на друг доставчик или търговец, или което сключва договор с потребител в публичния или в частния сектор.“Лични Данни”– Лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.

1.11 “Потребител на уебсайт” е физическо лице навършило 18 години или юридическо лице, което се е съгласило с настоящите Общи условия.

1.12 „Потребителски профил” е обособена част в сайта съдържаща информация за Потребителя предоставена от него при регистрацията му и съхранявана от „Адаманти” ООД. Достъпът до потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола избрани и създадени в системата лично от Потребителя. Потребителският профил дава възможност на Потребителя да разглежда и редактира данните, въведени от него при регистрацията, записите в адресната книга, да има достъп до информация за всички свои заявки за закупуване на стоки от магазина за търговия от разстояние bgsvetlina.com, да променя паролата си за достъп, да се абонира, съответно да се откаже от абонамента, за получаване на информационен бюлетин и др.

1.13  „Потребителско име” е избрана от Потребителя уникална комбинация от букви и/или цифри (негов актуален и-мейл адрес), посредством които той се индивидуализира в bgsvetlina.com.

1.14 „Парола” е избрана от Потребителя комбинация от букви и/или цифри, която заедно с потребителското име индивидуализира същия и му предоставя възможност да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в bgsvetlina.com стоки и услуги.

1.15  „Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

1.16  „IP Адрес„(„IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Потребителя по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

1.17  „Информационна система / Система” е съвкупност от взаимосвързани устройства, които в изпълнение на определена програма осигуряват автоматична обработка на данни.

1.18  „Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение съгласно изискванията на законодателството на ЕС, Република България или друго приложимо право.

1.19  „Производител” е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие произвежда стоки в завършен вид или съществено променя или преправя стока с оглед пускането й на пазара или се представя за производител, като поставя върху стоката, опаковката й или върху техническата или търговската документация за нея своето име или фирма, свой производствен или друг отличителен знак.

1.20 „Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

1.21 „Продажна цена” е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга, включваща данък върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.

1.22  „Цена за единица мярка” е крайната цена, включваща данък върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси за единица мярка от предлаганата стока. Единицата мярка е: за стоки, търгувани в зависимост от обема им – 1 литър или 1 кубически метър; за стоки, търгувани според теглото им – 1 килограм; за стоки, търгувани на дължина – 1 метър; за стоки, търгувани на площ – 1 квадратен метър.

1.23  „Опаковка” са съдове и всякакви други приспособления или материали, които са годни да изпълняват функцията да съдържат и съхраняват различни стоки, предлагани пряко на Потребителя.

1.24  “Наложен Платеж” – означава наложен платеж по смисъла на ЗПУ.

1.25  „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.

1.26  „Работен ден” – всеки работен ден съгласно българското законодателство;

1.27  “ОБЩИ УСЛОВИЯ” – означава настоящите общи условия.

2. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

2.1. Доставчикът предоставя на Потребителя възможност при съгласие и спазване на настоящите Общи условия да закупува предлаганите стоки в www.bgsvetlina.com – on-line магазин.

2.2. Доставчикът публикува на адрес в интернет пространството www.bgsvetlina.com следната информация:

1. изображение на всяка предлагана стока;

2. кратко описание на основните характеристики  съгласно предоставена от производителя / вносителя информация. Информацията може да бъде във вид на текст, таблица, пиктограми, символи или други общоприети начини.

3. продажна цена с включен ДДС и всички други дължими данъци и такси;

4. тарифа за цените на пощенските или транспортните разходи невключени в цената на стоките и свързани с тяхната доставка;

5. информация за начините на плащане, доставка и изпълнение на договора;

6. правото на Потребителя, условията и начина за упражняването му да се откаже от договора и условията при които стоката може да бъде върната съгласно изискванията на Закона за защита на потребителите;

7. периода, за който направеното предложение и цена остават в сила;

2.3 Цялата информация относно предлаганите за продажба чрез он-лайн магазина стоки включително, но не само технически характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и т.н. е предоставена от производителя, респективно вносителя на съответната стока, като „АДАМАНТИ” ООД не носи каквато и да е отговорност при невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация представена по заблуждаващ начин, разминаване между представеното фактическо и действителното положение, както и при печатни грешки.

2.4 Предоставената информация е предмет на авторско право на „АДАМАНТИ“ ООД и фирмите – производители на стоките. Зареждането или отпечатването на страници от уебсайта е допустимо в случай, че не се нарушава ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО и сродните му права (ЗАПСП). Потребителите на уебсайта нямат право да копират, разпространяват или ползват текстове, картини, образи или части от уебсайта, без изрично разрешение на „АДАМАНТИ“ ООД. Неразрешено е използването на screenshot на уебсайта без изричното писмено съгласие на „АДАМАНТИ“ ООД.

3. ЗАЯВКА ЗА ПОКУПКА

3.1 Сайтът може да бъде разглеждан от ползвателите свободно и безплатно без да е необходима регистрация.

3.2 За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в www.bgsvetlina.com стоки Потребителят трябва да попълни електронна регистрационна форма намираща се на Интернет адрес www.bgsvetlina.com. Регистрацията е задължителна само за пазаруване чрез онлайн магазина. Процедурата по регистрация в сайта е абсолютно доброволна и безплатна за Потребителя. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени са маркирани. При успешно приключване на регистрацията ползвателят получава потребителско име и парола, с които ще може да влиза в създадения му в сайта профил. При попълване на електронната форма за регистрация Потребителят е длъжен да предостави изискваните и верни данни, както и да ги актуализира в 7 дневен срок от тяхната промяна. Потребителят декларира и гарантира, че данните които предоставя в процеса на регистрация са верни, пълни, точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. Преди извършване на изявлението, Потребителят може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма.

3.3 В случай, че Потребител предостави неверни данни или не са отразени настъпили промени в срока по предходната точка, Доставчикът има право да прекрати договора като спре незабавно и без предизвестие поддържането и достъпа на Потребителя до профила му. Доставчикът не носи отговорност за недоставена стока в резултат на невярно предоставени от Потребителя данни в процеса на регистрация и създаване на потребителски профил (акаунт).

3.4 Чрез електронна поръчка от он-лайн магазина могат да бъдат закупувани единствено и само тези стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в пазарската кошница на ползвателя.

3.5 С регистрацията си Потребителят изразява дистанционно („он лайн”) пълно съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите им. От този момент нататък за него възниква възможността да извършва валидни заявки за закупуване на стоките предлагани чрез www.bgsvetlina.com. При възникнал спор кое лице е изявило воля за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.

3.6 Потребителят получава достъп до формата за подаване на заявки за покупка на предлаганите стоки след като въведе валидни потребителско име и парола на съответните места в Интернет страницата и натисне виртуалния бутон „ВХОД“. Подаването на заявка се осъществява чрез последователното извършване на следните действия:

1. определяне на вида и количеството на стоката и потвърждение на заявката чрез натискане на виртуален бутон “добави в количката”, обозначен срещу съответна стока;

2. влиза се в потребителския профил

3. следват се стъпките, които изисква интерфейса на софтуера

4. преглед на информацията за доставка (възможност за промяна на адреса за доставка, посочване на удобно време за доставка и определяне на допълнителни условия към заявката) и въвеждане/промяна на данните за издаване на фактура.

5. избиране на начин на плащане на продажната цена на стоката и доставка

3.7 Заявката за покупка на стока се счита за извършена след натискане на бутон “финализирай поръчката”. При посочени непълен, неверен или грешен адрес, e-mail и/или телефонен номер при подаване на заявката, същата се счита за невалидна и за Доставчика не възниква задължение за нейното изпълнение.

3.8 Заявката за покупка се приема от Доставчика чрез изпращане на обратно съобщение до електронната пощенска кутия за кореспонденция с Потребителя, което съдържа информацията по т. 2 и посочените данни за фактура и адрес за доставка. Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и потвърждаване на нейната валидност на посочения от Потребителя телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до електронната му пощенска кутия за кореспонденция.

3.9 С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение намиращи се на сайта, с изключение на линка сочещ към тези общи условия, ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина.

3.10 Потребителят се ангажира, че комуникацията по електронен път удовлетворява неговите изисквания спрямо закона и той я приема равнозначна на информацията, предавана на хартиен носител или устно по телефона.

4. ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

4.1 Всички публикувани в сайта цени на предлаганите стоки са в български лева с включен ДДС и всички други дължими данъци и такси. Указаните цени на отделните стоки са за съответната мерна единица и разфасовка, ако е различна от нея или за брой и не включват разходите за доставка, които са посочени отделно. В случаите, когато продажната цена на стоката или услугата е съставена от отделни елементи със съответни продажни цени, сборът от продажните цени се изписва ясно и точно като крайна цена. Дължимата от Потребителя продажна цена е посочената към момента на подаване на заявката за покупка. „Адаманти” ООД си запазва правото без предупреждение да променя цените по всяко време.

4.2 Цената на заявените за покупка стоки и разходите за доставка могат да бъдат заплатени по следните начини:

1. Банков превод

2. Чрез използване на дебитни или кредитни карти ……… през вградения виртуален ПОС терминал.

3. Чрез използване на система за безкасови плащания E-pay

4. Чрез използване на система за безкасови плащания Easy-pay

5. Чрез наложен платеж

5. ДОСТАВКА. СРОКОВЕ ЗА ДОСТАВКА

5.1 Заявената за покупка стока се доставя на Потребителя за негова сметка с куриер на Доставчика или чрез фирма за куриерски услуги.

5.2 Заявената за покупка стока се доставя на Потребителя след получаване на банковия превод по сметката на Доставчика.

5.3 Заявената за покупка стока се доставя с подходящи съобразно вида й опаковка и транспорт на посочения от Потребителя адрес за доставка в срок до 7 работни дни. „Адаманти” ООД си запазва правото в особени случаи да удължи времето за доставка до максималния срок определен в ЗЗП.

5.4 Стоката се предава на адреса за доставка лично на Потребителя на ръка срещу подпис. При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, пратките се връчват както следва:

1. за служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязват името и длъжността/отдела на лицето, получило пратката.

2. за домашен адрес – на член от домакинството, като се отбелязват името на лицето получило пратката и връзката му с получателя.

При предаване на стоката Потребителят или третото лице подписват придружаващите я документи, служещи като потвърждение за доставката на стоката.

5.5 При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок не по вина на „АДАМАНТИ“ ООД и/или куриера (в случай, че няма никой на адреса и др.) лицето извършващо доставката оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който получателят следва да се обади в срок от ДВА работни дни за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката.

5.6 Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по повторната доставка. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

5.7 При невъзможност за връчване на пратката и при второ посещение не по вина на „АДАМАНТИ“ ООД и/или куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява, като в този случай, като санкция за неизпълнението му от страна на купувача „АДАМАНТИ“ ООД задържа всички заплатени от купувача суми. Казаното в предходното изречение се отнася и за случаите, когато получател неоснователно откаже да приеме дадена пратка.

5.8 Всяка направена чрез онлайн магазина поръчка ще бъде считана от страна на „АДАМАНТИ” ООД за редовна, ако при нейната направа са използвани потребителско име и парола, които системата е приела за валидни независимо от това дали същите са използвани от лице различно от титуляра или от неовластено лице.

6. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

6.1 Доставчикът има право:

6.1.1 да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси и рекламни банери за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки и рекламни банери, сочещи към други уебсайтове и в потребителския профил;

6.1.2 да изпраща непоискани търговски съобщения до Потребителя с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговци стоки и/или услуги, както и да прави запитвания по въпроси имащи отношение към продаваните стоки, да провежда анкети и други. При нежелание на потребителя да получава непоискани търговски съобщения, то той може да заяви това писмено на посочен от Доставчика адрес.

6.1.3 да събира и използва информация относно своите потребители, когато същите се регистрират, която може да включва име, презиме, фамилия, адрес, професия, възрастова група, телефон, електронен пощенски адрес за кореспонденция и всяка друга информация, която се предоставя при регистрация

6.1.4 да събира и използва всяка друга информация, която се въвежда или предоставя при заявяване, получаване или използване на предоставяните от доставчика услуги, участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други, като Доставчикът ще използва същата при спазване изискванията на ЗЗЛД.

6.1.5 При неспазване на задълженията от Потребителя (т. 7.2), Доставчикът има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Потребителя и трети лица до потребителския му профил, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по тази точка от страна на Потребителя. В тези случаи Доставчикът има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

6.2 Доставчикът се задължава:

6.2.1 да достави в срок заявената за покупка стока;

6.2.2 да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения.

6.2.3 Да полага грижа информацията в магазина да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата;

6.2.4 не носи отговорност за непредоставяне на достъп до магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет;

6.3 Доставчикът не отговаря и не гарантира:

6.3.1 Че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята му;

6.3.2 Доколкото не разполага с възможността да променя, контролира или по друг начин влияе върху качеството и годността за употреба на заявените от Потребителя стоки не отговаря за съответствието им с приложимите нормативни изисквания и техните качества;

6.3.3 Не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством него;

6.3.4 доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в магазина и в потребителския профил електронни препратки и рекламни банери, не носи отговорност за евентуален противоправен характер на съдържанието на материалите, намиращи се на тези Интернет страници и ресурси; не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпа или недостоверността на тези материали и съдържание;

6.3.5 Няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва магазина.

6.3.6 Доставчикът не носи отговорност и няма задължение да изплаща щети или пропуснати ползи, в случай че клиентът не може да получи заявените стоки и услуги в определен момент поради форсмажорни обстоятелства или поради независещи от Доставчика причини, включително технически повреди, прекъсване на комуникации, електрозахранване, проблеми на куриерска фирма и др.

6.3.7 Максималната отговорност на Доставчика, за каквито и да е случаи, е лимитирана до размера на паричните средства платени от клиента за заявените стоки.

7.  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

7.1 Потребителят има право:

7.1.1 Да получи заявените от него стоки в указаните срокове, но не по-късно от посочените в ЗЗП;

7.1.2 На достъп до личния си профил и коригиране в режим онлайн на личните си данни;

7.1.3 Да откаже да получи заявената от него за покупка стока при спазване на законовите изисквания /ЗЗД, ЗЗП/;

7.1.4 Да получи заплатени от него суми при спазване на законовите изисквания /ЗЗД, ЗЗП/;

7.1.5 Потребителите нямат право да използват програми за автоматизирани системи за download на каквато и да било информация от уебсайта без изрично писмено съгласие от страна на „АДАМАНТИ” ООД, или да претоварват уебсайта с фиктивна информация (flood).

7.2 Потребителят е длъжен:

7.2.1 да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция;

7.2.2 да плати цената на заявената от него стока;

7.2.3 да заплати разходите по доставката;

7.2.4 да получи стоката;

7.2.5 да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си;

7.2.6 да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно Доставчика в случай на неправомерен достъп до потребителския си профил, както и при вероятност от такъв;

7.2.7 с оглед спецификата на Интернет протоколите и сигурността при опазването на данните за паролата да прекратява сесията, при която е влязъл в потребителския си профил чрез натискане на виртуалния бутон “изход”;

7.2.8 да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация.

7.2.9 Потребителят носи пълна отговорност за опазване на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.

7.2.10 да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

7.2.11 да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;

7.2.12 да уведомява незабавно Доставчика за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на магазина;

7.2.13 да не се намесва в правилното действие на системата включително, но не само:

7.2.13.1 да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител,

7.2.13.2 да не осъществява достъп извън предоставения му,

7.2.13.3 да не възпрепятства други потребители да използват магазина;

7.2.13.4 да не извлича чрез технически средства или по технически или друг начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в магазина и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;

7.2.13.5 да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица;

7.2.13.6 да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

8. ГАРАНЦИИ.

8.1 Всички стоки се предлагат с гаранция съгласно изискванията на законодателството на РБългария и условията на техните производители или вносители.

8.2 „АДАМАНТИ“ ООД може да консултира и съдейства на Потребителя за осъществяване на правата му при използване на гаранционна поддръжка на закупените стоки.

9.  РЕКЛАМАЦИИ

9.1 При получаване на стоката Потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липса на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Съставя се констативен протокол за несъответствие. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена и Потребителят губи право по – късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липса на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи.

9.2 Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция.

9.3 За рекламиране на стоки Потребителят попълва формуляр за рекламация в потребителския си профил. 

9.4 При предявяване на рекламация в рамките на гаранционния срок на стоките, всички разходи, свързани с демонтирането и последващото монтиране са за сметка на Потребителя;

9.5 При предявяване на рекламация в рамките на гаранционния срок на стоките всички транспортни разходи на рекламираната стока в двете посоки (до и от), оторизиран сервиз на „АДАМАНТИ“ ООД са за сметка на Потребителя

10. ОТКАЗ ОТ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНАТА ЦЕНА.

10.1 На основание чл. 55, ал.1 ЗЗП Купувач, който има качеството потребител по смисъла на ЗЗП в четиринадесетдневен срок от доставката има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока при следните условия:

1.  Потребителят предварително писмено да информира „АДАМАНТИ” ООД, на следният имейл адрес: bgsvetlina@gmail.com, че на основание чл. 55, ал.1 ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи:

а) банкова сметка по която да му бъде възстановена заплатената от него цена на върнатата стока,

б) При плащане с банкова карта, заплатената сума ще бъде възстановена единствено с кредитна операция по оригиналната карта, с която е платена поръчката.

2.  Стоката да бъде върната лично от потребителя или от упълномощено от него с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа лице в офиса на „АДАМАНТИ“ ООД.

3. Стоката да бъде върната чрез куриерска фирма за сметка на Потребителя;

4.  Поставената от производителя оригинална опаковка на стоката да не е отваряна и да не е нарушена целостта на поставени от „АДАМАНТИ“ ООД защитни стикери.

5. Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на „АДАМАНТИ“ ООД, рискът от случайното и погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.

10.2 В случай, че потребител се възползва от правото си по чл. 55, ал.1 ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по – горе условия, „АДАМАНТИ“ ООД се задължава да му възстанови заплатената цена по банков път (по посочената по реда даден по – горе банкова сметка) не по-късно от срока определен в ЗЗП считан от първия работен ден следващ деня на връщането на стоката.

11.  ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

11.1 Потребителят може по всяко време да поиска заличаване на профила си.Това искане се приема като отправено предизвестие. В този случай заличаването се извършва само след изпълнението на всички валидно подадени заявки и съответно заплащане на дължимите цена и разходи за доставка.

11.2 Ако Потребителят няма задължения към Доставчика, потребителският му профил се деактивира до пет работни дни считано от деня на получаване на искането.

11.3 Ако Потребителят има задължения към Доставчика, потребителският му профил се деактивира до пет работни дни считано от деня на закриване на задълженията му.

11.4 Договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства: преустановяване на дейността от доставчика; прекратяване поддържането на магазина; с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна, в случай на неизпълнение на задълженията й по договора или в други предвидени в закон случаи.

11.5 При прекратяване на договора се деактивира потребителския профил и се заличава паролата за достъп до същия.

12.  ОБЕЗЩЕТЕНИЯ. НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ.

12.1 Потребителят е длъжен да обезщети Доставчика и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили в следствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията му по настоящия договор, нарушение на българското законодателство, приложимите закони на ЕС, настоящите Общи условия, добрите нрави и/или Интернет етиката.

12.2 Потребителят е длъжен да обезщети Доставчика и за всички вреди причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си или е допуснал те да използват потребителския му профил.

12.3 Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

13.  РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ.

13.1 Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд в град София съгласно правилата на родовата подсъдност по ГПК.

13.2 При спорове, отнасящи се до смисъла на текстове в настоящите общи условия, определящ е текста на български език

14. ДРУГИ

14.1 Собствеността върху заявените стоки се прехвърля на Потребителя след извършване на плащане, парите постъпят по сметката на Доставчика и бъде подписан документ за получаване на стоките от потребителя.

14.2 „АДАМАНТИ“ ООД се ангажира да предоставя само стоките и услугите представени в сайта, по начина по който са представени. Цялата информация представена на сайта включително, но не само дизайн, наличности, цени и местонахождение на стоките е валидна единствено и само към момента на нейното представяне, като „АДАМАНТИ“ ООД си запазва правото по всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност на потребителя е да проверява редовно условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, наличности и т.н за да е своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени. При всички случаи промяната има действие занапред и не засяга потвърдени от страна на „АДАМАНТИ“ ООД преди нейното извършване поръчки. В случай, че е необходимо допълнително одобрение от наша страна то следва да бъде дадено. В противен случай независимо от потвърждаване на поръчката същата ще бъде считана за невалидна.

14.3 „АДАМАНТИ“ ООД не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове публикувани на настоящият сайт. Кликването върху такива линкове и използването на сайтове към които същите препращат се извършва от ползватели на настоящия сайт изцяло на собствен риск и отговорност.